Obchodní podmínky a reklamační řád

Společnost VAVAVOOM s.r.o., IČO: 04930941, se sídlem Minská 62, Brno 61600, zapsaná u Městského soudu v Brně pod spisovou značkou C 92556  (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách www.vava-voom.cz (dále jen „Stránky“).

Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v prodejně Prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu, a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady a reklamací.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  VAVAVOOM s.r.o., se sídlem Minská 62, Brno 61600, identifikační číslo: 04930941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městkého soudu v Brně , oddíl C , vložka 92556 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vava-voom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupující a kupující potvrzením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

3.1. o totožnosti Prodávajícího, kterým je společnostVAVAVOOM s.r.o., IČO: 04930941, se sídlem Minská 62, Brno 61600, zapsaná u Městského soudu v Brně pod spisovou značkou C 92556 . Telefonní čísla, adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu Kontakty, a to včetně používaného bankovního spojení Prodávajícího,

3.2. o označení zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji (dále jen „Zboží“) a popis jeho hlavních vlastností je vždy uveden na Stránkách jednotlivě u každého nabízeného Zboží, popřípadě odkazem - prolinkem na další internetové stránky (výrobce /distributora apod.),

3.3. o ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků tak, že cena je vždy uvedena u jednotlivého Zboží nabízeného k prodeji a tato cena je vždy konečná včetně DPH,

3.4 o způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy tak, že tyto jsou vždy uvedeny (případně s možností výběru kupujícího) u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

3.5. o způsobu dodání Zboží tak, že způsob dodání je vždy uveden (případně s možností výběru kupujícího) u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

3.6. o nákladech na dodání Zboží tak, že tyto jsou vždy uvedeny u způsobu dodání Zboží, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s uvedenými náklady, jež musí uhradit za doručení Zboží,

3.7. o údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

3.8. o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,

3.9. o tom, že digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaný Prodávajícím je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC a Mac společnosti Apple, a softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné internetové formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,

3.10. o nákladech na prostředky komunikace na dálku tak, že s užitím Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných nákladů na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

3.11. o možnosti odstoupení tak, že kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále, a že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

3.12. o tom, že kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů, (d) mimosoudní řešení sporů – zejména na https://adr.coi.cz/cs.; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,

3.14. o tom, že objednávka bude u něho elektronicky uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,

3.15. o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

3.16. o tom, že k uzavření kupní smlouvy dochází objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky,

3.17. o tom, že v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly chybné údaje zadány,

3.18. o tom, že kupující je oprávněn si stáhnout ze Stránek vedle odeslané objednávky i tyto OP v textové podobě.

Pokud se některé ustanovení těchto OP odchyluje od zákonné úpravy ochrany spotřebitele, nepřihlíží se k němu. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

4.1. Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím a uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu (dále také „ Smlouva“).

4.2. Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci jeho maloobchodní činnosti a není určen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. Uvede-li kupující v objednávkovém formuláři svoje IČO a DIČ, nemá právo dodané Zboží dále prodávat.

4.3. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází odesláním objednávky ze strany kupujícího prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího.

4.4. V odůvodněných případech, zejména při pochybnostech o správnosti či vážnosti objednávky, je Prodávající oprávněn požádat kupujícího o autorizaci odeslané objednávky. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat nebo bude nekontaktní, považuje se objednávka za neprovedenou.

4.5. Prodávající umožňuje v odůvodněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek. V takovém případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy se Prodávající s kupujícím dohodnou o všech jejích podstatných náležitostech.

4.6. Za správnost a realizovatelnost objednávky odpovídá kupující. Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdrží objednané Zboží, pokud je doručovatel vydá na kupujícím uvedené doručovací adrese jiné osobě, nebo na takové adrese jiná osoba doručení Zboží odmítne. Náklady opětovné doručení Zboží nese v takovém případě kupující.

4.7. Prodávající je oprávněn používat technické prostředky zabraňující robotickému vyplnění objednávkového formuláře.

4.8. Objedná-li kupující Zboží, které již při zpracování jeho objednávky nebude u Prodávajícího skladem, Prodávající o tom, kupujícího neprodleně zpraví a nedojde-li k jiné dohodě, vrátí mu zaplacenou cenu Zboží.

III.9. Kupující má možnost svoji objednávku před dodáním Zboží stornovat telefonicky na čísle 604 357 708 v pracovních dnech od 10:00 do 18:00, nebo elektronicky na adrese info@vava-voom.cz. Storno objednávky se považuje za odstoupení od kupní smlouvy.

5. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

5.1. Místem plnění – je adresní místo určené kupujícím v objednávce pro dodání Zboží. Prodávající dodává na všechna adresní místa v ČR.

5.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího jeho dodáním do místa plnění, bez ohledu na to, kdo je tam převezme.

5.3. Kupující je povinen zkontrolovat před převzetím zásilky od doručovatele neporušenost obalu. Prodávající balí Zboží výhradně do kartonů, u kterých je jakékoliv porušení snadno vizuálně zjistitelné. Převezme-li kupující od doručovatele zásilku s porušeným obalem, vyloučí tím Prodávajícího z odpovědnosti za újmu, která mu tím vznikne.

6. CENA

6.1. Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku vzniku Smlouvy, jsou konečné a obsahují DPH v aktuálně platné sazbě.

6.2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

6.3. Kupní cena se považuje za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve jejím připsáním na účet Prodávajícího nebo jejím předáním doručovateli v případě platby dobírkou.

7. DODACÍ LHŮTY

7.1. Prodávající expeduje zboží nejpozději následující pracovní den po uzavření Smlouvy.

7.2. Lhůtu pro expedici může Prodávající přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

7.3. Nemůže-li Prodávající expedovat Zboží včas, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu.

8. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Kupující je vedle kupní ceny Zboží povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu také náklady na dodání Zboží (poštovné, dobírečné), a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží na Stránkách. Balné Prodávající neúčtuje.

9. ZPŮSOB PLATBY

9.1. Cenu Zboží a náklady na dodání Zboží uhradí kupující hotově k rukám doručovatele při dodání na dobírku, nebo platební kartou v ostatních případech.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

10.1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) do 14 dnů ode dne, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží nebo poslední dodávku Zboží, je-li předmětem Smlouvy předmětem několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží.

10.2. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručí kupující Prodávajícímu (ideálně spolu se Zbožím určenému k vrácení) prostřednictvím vyplněného formuláře dostupného na Stránkách na adresu VAVAVOOM perfumery, Radnická 9, 60200 Brno.

10.3. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, a Prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny Zboží, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

10.4. Adresa pro vrácení Zboží po odstoupení od Smlouvy je VAVAVOOM perfumery, Starobrněnská 15, 60200 Brno. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

10.5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

10.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.7. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.8. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

10.9. Odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo Zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené Zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může Prodávající uplatnit náhradu škody.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, UPLATNĚNÍ VAD (REKLAMACE),

11.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

a. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

11.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran.

2. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (trvanlivost), platí záruka po tuto dobu

3. Prodávající potvrdí kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Prodávající a je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení podle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.

4. Má-li Zboží vadu, může kupující požadovat:

a. dodání nového Zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží),

b. pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,

c. je-li však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrný postup dle odstavců a. a b. (zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

d. není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.

5. V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

9. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo Zboží koupeno.

10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

11. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady – kdy se vada stala, zjevnou Zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci Zboží, kupující sdělí Prodávajícímu, jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady Zboží s tím, že volbu uplatněného práva nemůže měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

12. Místem pro uplatnění reklamace je prodejna Prodávajícího na adrese VAVAVOOM perfumery, Starobrněnská 15, 60200 Brno. Pro urychlení komunikace označí kupující zásilku obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

13. Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout.

14. Pro posouzení vad a jejich vyřízení je kupující povinen předat Zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

16. Dodavatel vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo sms, pokud je kupující sdělil.

17. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu automaticky písemné potvrzení.

18. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, jinak bude připraveno k vyzvednutí v místě uplatnění reklamace.

19. V případě, že si kupující reklamované Zboží v určené lhůtě nevyzvedne, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši.

20. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace (včetně úhrady nákladů dopravy zboží k reklamaci).

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu další výhody spojené s koupí Zboží, jako například výměna Zboží v delších lhůtách apod. platí tyto výhody a s tím spojené další povinnosti za podmínek sjednaných při koupi Zboží a podmínek uváděných Prodávajícím v příslušných materiálech.

12.2. Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a popřípadě obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k ochraně kupujícího jako spotřebitele.

13.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vava-voom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího.

13.2. Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

13.3. Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

13.4. K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

14.5. V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

14.6. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

a. jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

b. jestliže má zájem získat informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

c. jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

d. chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů.

14.7. Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.

14.8. Prodávající jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele), přičemž kupující bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

14.9. Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.

15. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Případné spory, které vzniknou mezi kupujícím a Prodávajícím se Prodávající vždy snaží řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Nezdaří-li se to, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji Zboží (dále jen „ spotřebitelský spor“).

15.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z prodeje Zboží je příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“).

15.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího u ČOI, který musí obsahovat:

a. identifikační údaje stran sporu (kupujícího a Prodávajícího),

b. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),

c. označení, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),

d. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),

e. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

f. datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

15.4. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například korespondence s Prodávajícím), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

15.5. Navrhovatel může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

15.6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

15.7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

a. uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),

b. jednostranným prohlášením kupujícího o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,

c. smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,

d. marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,

e. odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

15.8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

15.9. ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

16.10. V případě, že se mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nezdaří, může se kupující obrátit na soud.

17. COOKIES

17.1. Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil

17.2. Důvod použití

Tyto soubory a informace využíváme výhradně k vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme.

17.3. Ochrana osobních údajů

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o nich konkrétní údaje. Právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Ukládání cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout nebo po relaci smazat, přijdete tím však o výše zmíněné výhody.

17.4. Kupující vstupem na Stránky souhlasí s ukládáním cookies v jeho počítači.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

19.2. Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění. Na Stránce budou také uvedeny OP platné v předchozích obdobích.